Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Nagradna igra AK GYM«

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre “nagradna igra AK GYM“ (v nadaljevanju »nagradna igra«) je AFKOR storitve in inženiring d.o.o., Kolodvorska cesta 4, 6230 Postojna (akgym.si, @akgym_) v nadaljevanju “organizator”.

2. Posredovanje podatkov

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Instagram LLC. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Instagram LLC. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@akgym.si.

3. Privolitev

S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja.

4. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je krepitev prepoznavnosti Instagram strani @akgym_ in
promocija športa in rekreacije.

5. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od dne 4. 06. 2021 od objave nagradne igre do dne 13. 06. 2021 do 23:59 ure.

6. Sodelovanje v nagradni igri

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let. Osebe mlajše od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@akgym.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

7. Potek nagradne igre

V nagradni igri udeleženec sodeluje na način, da na omrežju Instagram:

– sledi našemu instagram profilu @akgym_
– »všečka« našo objavo nagradne igre
– našo objavo nagradne igre deli na svoj »story« in označi naš profil @akgym_. »Story« mora biti aktiven vsaj 12 ur.

8. Izbor nagrajencev

Med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo organizator v roku 48 ur po zaključku nagradne igre izbrala tri zmagovalce, ki bojo izžrebani na podlagi ročnega žreba. Organizator bo izbor zmagovalcev izvedel v prostorih organizatorja. Izbor bo dokumentiran s fotografijami in deljen na omrežju Instagram.

9. Nagrade

Posamezen nagrajenec bo prejel mesečno vstopnico za fitnes center AK GYM, Kazarje 10, 6230 Postojna. Skupna vrednost nagradnega sklada znaša (do) 144,00 EUR. Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrajenec lahko aktivira mesečno vstopnico najkasneje v 14-ih dneh po objavi zmagovalcev. Nagradna igra je popolnoma neprofitna.

10. Obveščanje zmagovalcev in prevzem nagrad

Zmagovalci bodo obveščeni o izboru z objavo, v »story«-ju in v komentarju pod objavo nagradne igre v roku enega dne po opravljenem izboru s pozivom, naj na elektronski naslov info@akgym.si pošljejo sporočilo na katerega jim bo organizator odgovoril z navodili za prevzem nagrade.

Organizator bo zmagovalcem na njihov elektronski naslov hkrati z obvestilom o nagradi poslal tudi:

– vprašalnik o osebnih podatkih.

V primeru, da se posamezen zmagovalec v roku 5-ih delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade organizatorju ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. Po prejemu popolnih podatkov, bo nagrada nagrajencu priznana na recepciji fitnes centra AK GYM. Nagrada ni prenosljiva na druge osebe. Nagrajenci izrecno dovoljujejo tudi objavo svojega imena in priimka in uporabniškega imena na omrežju Instagram in spletni strani akgym.si.

12. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije).

V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče na ustrezen način. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

Organizator si pridržuje pravico. da lahko spremeni pravila nagradnega nagradne igre.

14. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

15. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;

obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;

objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;

podelitve nagrad,

objav posredovanih in spremljajočih fotografij v skladu s temi pogoji.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

16. Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Postojni.

17. Objava pravil

Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na www.akgym.si/nagradna-igra-pravila-pogoji.

Kraj in datum objave pravil nagradne igre: Postojna, 2. 06. 2021